Warunki Gwarancji:

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów, pod warunkiem prawidłowego ich zamontowania w/g instrukcji dostępnej na stronie internetowej firmy Complex-Partner:
1.    Na wszystkie impregnowane ciśnieniowo oraz zmontowane przy użyciu łączników wykonanych ze stali nierdzewnej artykuły architektury ogrodowej, udzielamy 5 lat gwarancji wraz z zawartą w nich rękojmią, liczoną od daty produkcji.
2.    W trakcie trwania gwarancji, wszystkie elementy zniszczone przez zgniliznę lub grzyby niszczące zostaną bezpłatnie wymienione na takie same produkty. Koszty dodatkowe powstałe podczas wymiany pokrywa klient.
3.    Wyroby drewniane nie powinny być narażone na dodatkową obróbkę mechaniczną po zakończeniu procedur impregnacji. Każda ingerencja w produkt skutkuje zerwaniem niniejszej gwarancji.
4.    Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłączne na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datą produkcji. Obsługiwane będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.
5.    Gwarancja obejmuje wyłącznie trwałość impregnowanego drewna oraz łączników ze stali nierdzewnej. Dostawca nie gwarantuje trwałości koloru impregnacji – promieniowanie słoneczne oraz emisja gazów mogą spowodować płowienie produktów.
6.    O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:
•    w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,
•    we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
•    w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.
•    Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
•    Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.,
•    W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 60 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.

Gwarancją producenta nie są objęte:

•    Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta
•    Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta
•    uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
•    wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
•    zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,
•    uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
•    zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

Drewno jest naturalnym materiałem, który doskonale sprawdza sie w ogrodzie. Wyroby Drewnianej architektury ogrodowej posiadają naturalny i niepowtarzalny urok, jest przyjazna dla środowiska i przy odpowiedniej konserwacji przetrwa wiele lat. W ciągu lat eksploatacji architektura w ogrodzie jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne i ulega zmianą.

1.    Mikropęknięcia, wycieki żywicy

Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może czasem doprowadzić do powstawania mikropęknięć i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.). Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego ciśnieniowo.

2.    Przyszarzenia, zmiany odcienia, przebarwienia

Drewno użytkowane na zewnątrz jest szczególnie narażone na zmianę swojego naturalnego koloru spowodowaną pogodą i promieniami UV. Przyszarzenia elementów drewnianych nie wpływają na ich trwałość. Szarzenie jest naturalnym procesem dla drewna, które w przypadku drewna iglastego, może się pojawiać po kilku miesiącach, mimo zastosowania impregnacji ciśnieniowej. Jeśli chcą Państwo znacznie opóźnić lub nawet całkowicie wyeliminować szarzenie elementów w ogrodzie, należy je zabezpieczyć lazurą ochronną. Aby zachować maksymalnie długo świeżość koloru elementów malowanych na gotowo z naszej kolekcji, należy je systematycznie konserwować zgodnie z dostępną na niniejszej stronie „Instrukcją Renowacji”. Z uwagi na sposób impregnacji, lakierowania oraz magazynowania drewna zmiany odcienia mogą pojawić również na świeżo wyprodukowanych wyrobach.

3.    Sęki

Drewno ma niejednorodną strukturę i nawet w naszej architekturze ogrodowej trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Zdrowe sęki nie obniżają jakości czy wytrzymałości drewna, lecz tworzą jego piękny charakterystyczny wygląd.

4.    Szorstkość powierzchni

Pomimo nowoczesnych technik produkcji i starannego doboru surowca, sporadycznie mogą wystąpić fragmenty szorstkich powierzchni na profilach lub lamelach. Zwłaszcza w pobliżu sęków może wystąpić nieznaczna szorstkość powierzchni.

5.    Zabarwienie – Różnice odcieni

Jako naturalny surowiec drewna nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów i odcieni, co podkreśla indywidualność Państwa architektury ogrodowej. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.

6.    Wybarwienia solno-żywiczne

Podczas procesu impregnacji ciśnieniowej impregnat, który ma zabezpieczyć Państwa przyszłe produkty wypiera ze struktury naturalnej drewna substancje pochodzenia żywicznego. Takie wybarwienia bardzo łatwo można usunąć za pomocą ciepłej wody.

7.    Wahania wymiarów

W zależności od poziomu wilgotności powietrza, drewno oddaje lub pobiera wilgotność z powietrza. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych. Różnice w wymiarach od wymiarów pierwotnych mogą wahać się +/- 10%.

8.Krzywizny drewna

Po przez suszenie drewna oraz jego staranną obróbkę, staramy się wyeliminować wszystkie niedoskonałości drewna.
Drewno jest naturalnym materiałem higroskopijnym, z uwagi na ten fakt w drewnie mogą wystąpić nieznaczne wahania wymiarowe po długości drewna. Complex-Partner po procesie produkcji oraz do transportu przygotowany jest tak, aby maksymalnie wyeliminować pracę drewna. Po otrzymaniu paczki, należy niezwłocznie przystąpić do montażu drewna (w szczególności desek tarasowych), aby zapobiec ich wykrzywianiu się oraz łódkowaniu.

Wymienione tutaj cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.